Πρόσβαση και Δεδομένα

Διαχειριστείτε το εμπορικό ρίσκο με αξιόπιστα οικονομικά και επιχειρηματικά δεδομένα από τη βάση της Τειρεσίας.
Ποιοι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα ΤΣΕΚ

Όλες οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου και μεγέθους, που συναλλάσσονται με πίστωση και επιθυμούν να εκτιμήσουν το σχετικό οικονομικό κίνδυνο που αναλαμβάνουν σε κάθε συναλλαγή.Πώς αποκτάτε πρόσβαση

Επιλέγετε και καταβάλλετε την ετήσια συνδρομή που καλύπτει τις ανάγκες σας και έχετε άμεσα πρόσβαση στο https://tsek.teiresias.gr, για να αναζητήσετε online τους ΑΦΜ των εταιρειών που σας ενδιαφέρουν.Σε ποια δεδομένα έχετε πρόσβαση

Στα πλέον πρόσφατα και πλήρη στοιχεία οικονομικής συμπεριφοράς, όπως έχουν καταχωρηθεί στο αρχείο Αθέτησης Υποχρεώσεων (ΣΑΥ) και στο αρχείο Σύστημα Υποθηκών - Προσημειώσεων (ΣΥΠ) της Τειρεσίας:

 • Ακάλυπτες (σφραγισμένες) επιταγές
 • Απλήρωτες, κατά τη λήξη τους, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή
 • Αιτήσεις πτωχεύσεων (N. 3588/2007, N 4738/2020)– Αποφάσεις που απορρίπτουν αιτήσεις πτώχευσης λόγω μη επάρκειας περιουσίας του οφειλέτη (αρ. 6 παρ.2 Ν. 3588/2007, αρ. 77 παρ. 4 Ν. 4738/2020 και 178 παρ. 1 Ν. 4738/2020)
 • Αιτήσεις και αποφάσεις εξυγίανσης (αρ. 99 επ. N. 3588/2007 και αρ. 31 επ. Ν. 4738/2020)
 • Κηρυχθείσες πτωχεύσεις (N. 3588/2007, N 4738/2020)
 • Διαταγές πληρωμής & διαταγές απόδοσης μισθίου
 • Πλειστηριασμοί ακινήτων
 • Πλειστηριασμοί κινητών
 • Υποθήκες και προσημειώσεις υποθηκών
 • Τροπές προσημειώσεων σε υποθήκες
 • Κατασχέσεις ακινήτων και εγγραφές επιταγών βάσει Ν.Δ. 17.7/13.8.1923
 • Αιτήσεις και αποφάσεις δικαστικής ρύθμισης οφειλών του Ν. 3869/2010

Για όλες τις κατηγορίες δεδομένων βλέπετε αναλυτικά στοιχεία (ποσά & τεμάχια) ανά έτος για την τελευταία τετραετία καθώς και συγκεντρωτικά πέραν αυτής. Υπάρχει επίσης σχετική ένδειξη αν αυτά έχουν τακτοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, πάντα σύμφωνα, με τις κατά περίπτωση  προβλεπόμενες διαδικασίες και τους χρόνους τήρησης.

Σε επιχειρηματικές πληροφορίες που αφορούν σε:

 • Δημοσιευμένες ανακοινώσεις ΓΕΜΗ
 • Ισολογισμούς εταιρειών με αναλυτικούς αριθμοδείκτες από 2015 έως σήμερα, σε ηλεκτρονική και επεξεργάσιμη μορφή
 • Στοιχεια κλαδικών δεικτώνΑπό ποιες πηγές συλλέγονται τα Οικονομικά και Επιχειρηματικά Δεδομένα
Πιστωτικά & Χρηματοδοτικά Ιδρύματα

 
 • Ακάλυπτες (σφραγισμένες) επιταγές
 • Απλήρωτες, κατά τη λήξη τους, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή
 • Αιτήσεις και αποφάσεις δικαστικής ρύθμισης οφειλών του Ν. 3869/2010
Δικαστήρια
 
 • Διαταγές πληρωμής & διαταγές απόδοσης μισθίου
 • Πλειστηριασμοί κινητών
 • Αιτήσεις και αποφάσεις δικαστικής ρύθμισης οφειλών του Ν. 3869/2010
 • Αιτήσεις πτωχεύσεων (N. 3588/2007, N 4738/2020)
 • Αποφάσεις που απορρίπτουν αιτήσεις πτώχευσης λόγω μη επάρκειας περιουσίας του οφειλέτη (αρ. 6 παρ.2 Ν. 3588/2007, αρ. 77 παρ. 4 Ν. 4738/2020 και 178 παρ. 1 Ν. 4738/2020)
 • Κηρυχθείσες πτωχεύσεις (N. 3588/2007, N 4738/2020)
 • Αιτήσεις και αποφάσεις εξυγίανσης (αρ. 99 επ. N. 3588/2007 και αρ. 31 επ. Ν. 4738/2020)
Υποθηκοφυλακεία &
Κτηματολογικά Γραφεία
 • Τροπές προσημειώσεων σε υποθήκες
 • Κατασχέσεις ακινήτων και εγγραφές επιταγών βάσει Ν.Δ. 17.7/13.8.1923
 • Υποθήκες και προσημειώσεις υποθηκών
Ιστοσελίδα Δημοσίευσης Πλειστηριασμών (ΕΦΚΑ-ΤΑΝ) και e-auction

 
 • Πλειστηριασμοί ακινήτων
 • Πλειστηριασμοί κινητών
Ηλεκτρονικό μητρώο φερεγγυότητας

 
 • Αιτήσεις πτωχεύσεων (N. 3588/2007, N 4738/2020)
 • Αποφάσεις που απορρίπτουν αιτήσεις πτωχεύσεων λόγω μη επάρκειας περιουσίας του οφειλέτη (αρ. 6 παρ.2 Ν. 3588/2007, αρ. 77 παρ. 4 Ν. 4738/2020 και 178 παρ. 1 Ν. 4738/2020)
 • Κηρυχθείσες πτωχεύσεις (N. 3588/2007, N 4738/2020)
Γ.Ε.ΜΗ
Γενικό Εμπορικό Μητρώο
 • Δημοσιευμένες ανακοινώσεις εταιριών
 • Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί (PDF και ψηφιοποιημένη μορφή)


Πότε είναι διαθέσιμη η πλατφόρμα

Η πλατφόρμα ΤΣΕΚ είναι διαθέσιμη καθημερινά, από 08:00 έως 21:00.
Μετά τις 21:00 πραγματοποιείται ενημέρωση της βάσης δεδομένων της Τειρεσίας με επικαιροποιημένα και νέα στοιχεία, που διασφαλίζει την αξιοπιστία και ενημερότητα των στοιχείων του ΤΣΕΚ.


Ομάδα Εξυπηρέτησης ΤΣΕΚ

Καθ’ όλη τη διάρκεια της συνδρομής σας, από 09:00 έως 16:00 τις εργάσιμες ημέρες, είναι στη διάθεσή σας η ομάδα εξυπηρέτησης του ΤΣΕΚ, που διαθέτει εμπειρία και γνώση των δεδομένων των αρχείων της Τειρεσίας, για οποιαδήποτε υποστήριξη χρειαστείτε σχετικά με τις υπηρεσίες της πλατφόρμας ΤΣΕΚ.


Επικοινωνήστε μαζί μας

Έχοντας καθημερινή επικοινωνία με τις επιχειρήσεις, καταλαβαίνουμε τις επιχειρηματικές σας ανάγκες και είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 6382914, 210 6382878, 210 6382922 ή στείλτε μας email στο tsekinfo@tiresias.gr

Επικοινωνήστε Μαζί Μας