Συστήματα και Πρόσβαση σε Δεδομένα

Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων (ΣΑΥ)

Στο Αρχείο Δεδομένων Αθέτησης Υποχρεώσεων (ΣΑΥ) καταχωρούνται δεδομένα που αφορούν σε:

 • ακάλυπτες (σφραγισμένες) επιταγές,
 • απλήρωτες (κατά τη λήξη τους) συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή,
 • καταγγελίες συμβάσεων πάσης φύσης χορηγήσεων δανείων και πιστώσεων προς φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις,
 • διαταγές πληρωμής,
 • προγράμματα πλειστηριασμών (κινητών και ακινήτων),
 • κατασχέσεις και επιταγές προς πληρωμή βάσει του Ν.Δ. 1923,
 • τροπές προσημειώσεων σε υποθήκες,
 • διοικητικές κυρώσεις κατά παραβατών φορολογικών νόμων,
 • αιτήσεις και αποφάσεις εξυγίανσης (αρ. 99 επ. Ν.3588/2007 και αρ. 31 επ. Ν. 4738/2020),
 • αιτήσεις πτωχεύσεων,
 • κηρυχθείσες πτωχεύσεις και αποφάσεις που απορρίπτουν αιτήσεις πτωχεύσεων λόγω μη επάρκειας περιουσίας του οφειλέτη,
 • αιτήσεις και αποφάσεις δικαστικής ρύθμισης χρεών και
 • διαταγές απόδοσης χρήσης μισθίου ακινήτου.


Σύστημα Υποθηκών - Προσημειώσεων (ΣΥΠ)

Στο Αρχείο Δεδομένων Υποθηκών - Προσημειώσεων (ΣΥΠ) καταχωρούνται δεδομένα που αφορούν σε Δεδομένα υποθηκών και προσημειώσεων υποθηκών.Σύστημα Συγκέντρωσης Χορηγήσεων (ΣΣΧ)

Στο Αρχείο Δεδομένων Συγκέντρωσης Χορηγήσεων καταχωρούνται δεδομένα που αφορούν σε ενήμερες οφειλές και οφειλές σε καθυστέρηση ιδιωτών και επιχειρήσεων προερχόμενες από:

 • Δάνεια που αφορούν σε πάσης φύσεως χορηγήσεις προς ιδιώτες και επιχειρήσεις
 • Πιστωτικές ή κάρτες διευκόλυνσης πληρωμών
 • Εγγυητικές επιστολές (συμμετοχής, καλής εκτέλεσης, προκαταβολής κλπ)
 • Ενέγγυες πιστώσεις


Σύστημα Καταγγελθεισών Συμβάσεων Επιχειρήσεων

Το Αρχείο Καταγγελθεισών Συμβάσεων Επιχειρήσεων (ΣΚΣΕ) περιλαμβάνει δεδομένα για επιχειρήσεις, των οποίων οι συμβάσεις για την αποδοχή καρτών, ως μέσο πληρωμής, έχουν καταγγελθεί. Οι καταγγελίες σχετίζονται με λόγους που αφορούν στην αθέτηση των όρων των συμβάσεων των συναλλαγών (π.χ. αποδοχή καρτών που έχουν δηλωθεί ως απωλεσθείσες, εικονικές συναλλαγές, αυτοχρηματοδότηση, κλπ). Στο αρχείο αυτό δεν καταγράφεται καμία πληροφορία που αφορά στις αγορές μέσω καρτών (π.χ. είδος προϊόντος, τιμή, κλπ.) και στους κατόχους αυτών.Σύστημα Δεδομένων Απολεσθέντων – Κλεμμένων Δελτίων Ταυτοτήτων και Διαβατηρίων

Στο Αρχείο Δεδομένων Ταυτοτήτων-Διαβατηρίων, καταχωρούνται δηλώσεις πολιτών (απευθείας προς την Τειρεσίας, είτε μέσω Τραπεζών με σχετική αίτηση ενημέρωσης της Τειρεσίας) περί της απώλειας ή κλοπής ή αντικατάστασης της ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους (απολεσθείσες, κλαπείσες και ανενεργές).Επιχειρηματική Πληροφόρηση

Δεδομένα Εταιριών ΓΕΜΗ όπως, σύσταση, τροποποίηση, εκπροσώπηση κλπ και τα δημοσιευμένα σε αυτές στοιχεία εταιριών περιλαμβανομένων αυτών που αφορούν στα μέλη των διοικητικών συμβουλίων, τους νόμιμους εκπροσώπους και τους εταίρους αυτών. Επιπρόσθετα στο αρχείο τηρούνται δεδομένα δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων εταιριών (ισολογισμοί).Αρχείο ΤΣΕΚ

Η Πλατφόρμα ΤΣΕΚ (Τειρεσίας Σύστημα Ελέγχου Κινδύνων) είναι η online πρόσβαση των επιχειρήσεων στο αρχείο οικονομικών δεδομένων της Τειρεσίας.

Τα δεδομένα που παρέχονται μέσω της Πλατφόρμας ΤΣΕΚ αφορούν:

Επικοινωνήστε Μαζί Μας

210 36.76.700
εργάσιμες ημέρες 8:30 - 17:00