Προϋποθέσεις και Δικαιολογητικά

3.000 επιχειρήσεις εμπιστεύονται το ΤΣΕΚ.

Προϋποθέσεις και Δικαιολογητικά:
  • Ισχύον ΦΕΚ εκπροσώπησης, ή πιστοποιητικό εγγραφής και μεταβολών Γ.Ε.ΜΗ.
  • Υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου με θεώρηση της γνησιότητας της υπογραφής του από αρμόδια δημόσια ή αστυνομική αρχή, κατά το υπόδειγμα που επισυνάπτεται.
  • Ισχύον ΦΕΚ εκπροσώπησης ή αντίγραφο καταστατικού/τροποποίησης αυτού, από το οποίο να προκύπτει η ισχύουσα εκπροσώπηση της εταιρείας, ή πιστοποιητικό εγγραφής και μεταβολών Γ.Ε.ΜΗ.
  • Υπεύθυνη δήλωση του Διαχειριστή, με θεώρηση της γνησιότητας της υπογραφής του από αρμόδια δημόσια ή αστυνομική αρχή, κατά το υπόδειγμα που επισυνάπτεται.
  • Αντίγραφο καταστατικού ή τροποποίησης αυτού, από το οποίο να προκύπτει η ισχύουσα εκπροσώπηση της εταιρείας (στοιχεία Διαχειριστή), ή πιστοποιητικό εγγραφής και μεταβολών Γ.Ε.ΜΗ.
  • Υπεύθυνη δήλωση του Διαχειριστή, με θεώρηση της γνησιότητας της υπογραφής του από αρμόδια δημόσια ή αστυνομική αρχή, κατά το υπόδειγμα που επισυνάπτεται.
  • Αντίγραφο καταστατικού/ιδιωτικού συμφωνητικού σύστασης ή τροποποίησης αυτού, από το οποίο να προκύπτει η ισχύουσα εκπροσώπηση του νομικού προσώπου, ή πιστοποιητικό εγγραφής και μεταβολών Γ.Ε.ΜΗ.
  • Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, με θεώρηση της γνησιότητας της υπογραφής του από αρμόδια δημόσια ή αστυνομική αρχή, κατά το υπόδειγμα που επισυνάπτεται.
  • Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ, ή βεβαίωση ασφάλισης από αρμόδιο δημόσιο ασφαλιστικό φορέα ή βεβαίωση εγγραφής σε επαγγελματικό επιμελητήριο/σύλλογο ή εν γένει κάθε πρόσφορο έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η ύπαρξη επιτηδεύματος.
  • Υπεύθυνη δήλωση, με θεώρηση της γνησιότητας της υπογραφής από αρμόδια δημόσια ή αστυνομική αρχή, κατά το υπόδειγμα που επισυνάπτεται.

Στα δικαιολογητικά θα πρέπει να αναφέρεται (στην υπεύθυνη δήλωση) ο μοναδικός αριθμός αίτησης που έχει δοθεί, κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης εγγραφής.


Αποστολή Δικαιολογητικών:

Με ταχυδρομείο ή Courier στη διεύθυνση:
 

Τειρεσίας
(υπηρεσία ΤΣΕΚ)
Αλαμάνας 2
151 25 Μαρούσι

Στα γραφεία εξυπηρέτησης κοινού της Τειρεσίας:
ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (8:30 - 14:00)

Αλαμάνας 1
151 25 Μαρούσι
Επικοινωνήστε Μαζί Μας