ΤΣΕΚ Bi (ΤΣΕΚ Business Index)

Ο έγκυρος δείκτης για την εκτίμηση της πιθανότητας αθέτησης των υποχρεώσεων μιας επιχείρησης.


Τι είναι το ΤΣΕΚ Bi;

Το ΤΣΕΚ Bi είναι μία υπηρεσία της πλατφόρμας ΤΣΕΚ που σας παρέχει άμεσα, σε μία εύληπτη αναφορά, έναν δείκτη, για να μπορείτε να εκτιμήσετε γρήγορα και αξιόπιστα την πιθανότητα μίας επιχείρησης να αθετήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις της μέσα στους επόμενους 12 μήνες.

Αυτή η πληροφορία σας βοηθά να πραγματοποιήσετε εύκολα πιο ασφαλή πρόβλεψη για τη δυνατότητα που θα έχουν βραχυπρόθεσμα πελάτες ή συνεργάτες σας να ανταποκριθούν στους όρους πίστωσης που θα ορίσετε και να αναπτύξετε την εταιρεία σας προλαμβάνοντας τους πιθανούς κινδύνους.

O δείκτης πιθανότητας αθέτησης ΤΣΕΚ Bi υπολογίζεται με ένα μοντέλο αξιολόγησης κινδύνου της Τειρεσίας, που παράγεται σύμφωνα με διεθνείς σχετικές πρακτικές ενώ ελέγχεται και επικαιροποιείται συστηματικά, και εκτιμά την πιστοληπτική ικανότητα μιας επιχείρησης βάσει των στοιχείων των ισολογισμών και των οικονομικών καταστάσεών της. Η υψηλή τεχνογνωσία της Τειρεσίας στην ανάπτυξη συστημάτων βαθμολόγησης πιστοληπτικής συμπεριφοράς σε συνδυασμό με τα αξιόπιστα οικονομικά και επιχειρηματικά δεδομένα που διαθέτει, καθιστούν την αναφορά ΤΣΕΚ Bi ένα από τα πιο έγκυρα εργαλεία για την εκτίμηση της πιθανότητας αθέτησης υποχρεώσεων μιας επιχείρησης.


Τι πληροφορίες παρέχει;

 • Πληροφορίες για την επιχείρηση στην οποία το αίτημα αφορά (ΓΕΜΗ, ΚΑΔ, μέγεθος, κλπ.)
 • Δείκτη πιθανότητας αθέτησης οικονομικής υποχρέωσης της επιχείρησης για το επόμενο 12μηνο.
  Ο δείκτης αποτυπώνεται σε κλίμακα διαβάθμισης από το 1 έως το 9. Όσο η κατάταξη της επιχείρησης πλησιάζει τις διαβαθμίσεις 1 έως 3, τόσο μικρότερη είναι η πιθανότητα αθέτησης των χρηματοπιστωτικών υποχρεώσεών της το επόμενο 12μηνο. Αντίθετα, όσο η κατάταξη της επιχείρησης πλησιάζει τις διαβαθμίσεις 7 έως 9, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα αθέτησης.

  Σε περίπτωση που ο δείκτης μιας επιχείρησης είναι 4 - 6, μπορείτε να αξιοποιήσετε και τα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς σε συνδυασμό με τους ισολογισμούς και τους κλαδικούς δείκτες που σας προσφέρει η πλατφόρμα ΤΣΕΚ, ώστε να έχετε ακόμα πιο ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την εκτίμηση της πιστοληπτικής της ικανότητας.

 • Γράφημα στο οποίο απεικονίζεται ως ποσοστό η κατανομή των εταιρειών του συγκεκριμένου κλάδου ανά δείκτη αθέτησης, ώστε να εκτιμήσετε τη σχετική θέση της επιχείρησης
 • Επεξηγηματικό πίνακα των δεικτών και της πιθανότητας αθέτησης οικονομικών υποχρεώσεων για κάθε δείκτη
 • Στοιχεία του πιο πρόσφατου δημοσιευμένου και αποδελτιωμένου από την Τειρεσίας ισολογισμού της επιχείρησης

  Το ΤΣΕΚ Bi παράγεται για επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών ή και σύνολο ενεργητικού μεγαλύτερο των 10.000€ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.


Ποια είναι τα πλεονεκτήματα για την εταιρεία σας;

 • Λαμβάνετε την αναφορά ΤΣΕΚ Bi για μια ή και περισσότερες επιχειρήσεις σε πραγματικό χρόνο
 • Ελέγχετε άμεσα την πιθανότητα αθέτησης υποχρεώσεων της επιχείρησης ή των επιχειρήσεων που σας ενδιαφέρουν
 • Συνδυάζετε και επαληθεύτε την εκτίμηση πιθανότητας αθέτησης του δείκτη ΤΣΕΚ Bi με τα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς και τα επιχειρηματικά δεδομένα του ΤΣΕΚ
 • Διαχειρίζεστε πιο αποτελεσματικά το χαρτοφυλάκιο πελατών σας και διαμορφώνετε ανάλογα την πιστωτική σας πολιτική


Ποιες επιχειρήσεις αφορά

Όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου και μεγέθους, που συναλλάσσονται με πίστωση


Πώς αποκτάτε πρόσβαση

Με την αγορά πακέτου χρήσης TΣΕΚ Bi.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία ΤΣΕΚ Bi, επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης στα 210 6382907, 2106382948, 210 6382914.


Επικοινωνήστε Μαζί Μας