Αποστολή και Αρχές Λειτουργίας

Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. ξεκίνησε τη δραστηριότητα της το 1972, ως υπηρεσία της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών. Ως Ανώνυμη Εταιρεία (ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Α.Ε.) ιδρύθηκε το 1997 από τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με σκοπό τη συλλογή, επεξεργασία, διαχείριση και διάθεση δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς στα πιστωτικά ιδρύματα.

Σκοπός είναι η προστασία της εμπορικής πίστης και η εξυγίανση των οικονομικών συναλλαγών, μέσω της παροχής της δυνατότητας στους αποδέκτες των δεδομένων να αξιολογήσουν την φερεγγυότητα των αντισυμβαλλομένων τους.

Ο σκοπός αυτός επιδιώκεται με την ελεύθερη διακίνηση των δεδομένων προς ενημέρωση:

 • των πιστωτικών ιδρυμάτων,
 • των χρηματοδοτικών οργανισμών,
 • των υπηρεσιών του Δημοσίου, αλλά και
 • των επιχειρήσεων μέσω του Συστήματος ΤΣΕΚ (https://tsek.teiresias.gr) για την εξασφάλιση της εμπορικής πίστης, της αξιοπιστίας και ασφάλειας των συναλλαγών και τελικά της άσκησης των δικαιωμάτων της οικονομικής ελευθερίας των επιχειρήσεων.

Η εταιρεία μας, το μοναδικό γραφείο πίστης στην Ελλάδα, είναι μέλος του πανευρωπαϊκού οργανισμού ACCIS (Association of Consumer Credit Information Suppliers) https://accis.eu/. Το ACCIS αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη ομάδα γραφείων πίστης στον κόσμο, με 41 μέλη από 28 ευρωπαϊκές χώρες και 11 συνδεδεμένα μέλη από τις άλλες ηπείρους.

Ο σκοπός του ACCIS είναι να παρέχει τη δυνατότητα σε ιδιώτες και επιχειρήσεις να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις ώστε να διεξάγουν ασφαλείς, αξιόπιστες και αποτελεσματικές χρηματοοικονομικές συναλλαγές.

Τι είναι τα γραφεία πίστης; https://youtu.be/I09BKoUyWx4/

«Υπηρετώντας τη φερεγγυότητα και το δημόσιο συμφέρον»

 1. Ανάπτυξη και λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων της εταιρείας μας για:
  • προαγωγή και προστασία του θεσμού της τραπεζικής πίστης
  • εξυγίανση των οικονομικών συναλλαγών και συνεπώς την ομαλή λειτουργία της αγοράς
  • μείωση των επισφαλειών προς όφελος του τραπεζικού συστήματος, των συναλλασσομένων και εν τέλει της εθνικής οικονομίας
  • πρόληψη και αποτροπή της απάτης στις τραπεζικές συναλλαγές και στις συναλλαγές με κάρτες
  • παροχή ορθών και επίκαιρων πληροφοριών οικονομικής συμπεριφοράς των υποκειμένων για την εξασφάλιση γενικά της εμπορικής πίστης, της αξιοπιστίας και της ασφάλειας των συναλλαγών και τελικά της άσκησης του δικαιώματος της οικονομικής ελευθερίας.
 2. Διαχείριση και διάθεση των προϊόντων και υπηρεσιών που παράγονται από τα πληροφοριακά συστήματα της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. .

«Με συνέπεια και αίσθημα ευθύνης»

Με συνέπεια στη φιλοσοφία της, η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. εστιάζει στην εξασφάλιση της ορθότητας και αξιοπιστίας των δεδομένων των συστημάτων της, έτσι ώστε, αφενός να υπηρετεί την αποστολή της, δηλαδή να συμβάλλει στην προστασία της τραπεζικής πίστης και στην εξυγίανση των οικονομικών συναλλαγών και, αφετέρου, να εξασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων του πολίτη.

Για την επίτευξη της αποστολής της, η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης για το έργο δημοσίου συμφέροντος που επιτελεί και σύμφωνα με τον Κανονισμό Επεξεργασίας Δεδομένων της (ΚΕΔ), εφαρμόζει απαράβατα αρχές και κανόνες, όπως:

 • Η διαφάνεια των κανόνων λειτουργίας και η απαρέγκλιτη εφαρμογή τους,
 • Η εξασφάλιση του αδιάβλητου του συστήματος, η πρόσβαση στο οποίο ελέγχεται με μηχανισμούς ασφαλείας,
 • Ο σεβασμός και η προστασία των δικαιωμάτων του πολίτη και η παροχή προς αυτόν κάθε δυνατής συνδρομής σχετικά με τα δεδομένα που τον αφορούν και την άσκηση των εκ του νόμου δικαιωμάτων του,
 • Η διάθεση στους αποδέκτες πληροφοριών που χαρακτηρίζονται από αντικειμενικότητα και ακρίβεια.

Επικοινωνήστε Μαζί Μας

210 36.76.700
εργάσιμες ημέρες 8:30 - 17:00