Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ONLINE ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΣΕΚ

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15/06/2021

Α. Όροι Χρήσης

Ο επισκέπτης ή/και χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου tsek.teiresias.gr, www.tiresias.gr, www.teiresias.gr, www.tiresias.eu της Τειρεσίας Α.Ε. (εφεξής για λόγους συντομίας η Δικαιούχος) οφείλει να διαβάζει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την κάθε επίσκεψη ή χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών που παρέχονται από τη Δικαιούχο και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Χρήση των σελίδων συνεπάγεται την έμπρακτη αποδοχή τους. Οι παρακάτω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ότι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του δικτυακού τόπου. Η Δικαιούχος δε, δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση να τροποποιεί τους παρόντες όρους χρήσης με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω αυτής, οι δε χρήστες/επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για τυχόν αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν να κάνουν χρήση του δικτυακού τόπου θα τεκμαίρεται ότι έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις.

Α.1 Ορισμοί

tsek.teiresias.gr, www.teiresias.gr, www.tiresias.gr, www.tiresias.eu:
Είναι ο δικτυακός τόπος στο διαδίκτυο (World Wide Web). Σε συγκεκριμένες σελίδες η πρόσβαση είναι εφικτή μόνο για μέλη τα οποία κατέχουν ατομικό κωδικό χρήστη (password).

ΧΡΗΣΤΗΣ:
Είναι το φυσικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί έναν ή περισσότερους κωδικούς πρόσβασης στον παραπάνω δικτυακό τόπο.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ:
Είναι το φυσικό πρόσωπο που επισκέπτεται τις ιστοσελίδες του παραπάνω δικτυακού τόπου, στις οποίες είναι δυνατή η πρόσβαση και χωρίς κωδικό (password).

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ:
Είναι μια σειρά χαρακτήρων (string) αποτελούμενος από γράμματα, αριθμούς ή και ειδικούς χαρακτήρες, που ανήκει σε ένα χρήστη και του επιτρέπει την πρόσβαση στο σύνολο ή σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες και πληροφορίες. Απαγορεύεται η εκχώρηση του δικαιώματος χρήσης των κωδικών πρόσβασης. Αυτοί είναι προσωπικοί και δεν μεταβιβάζονται.

Α.2 Ευθύνη χρήστη / επισκέπτη

Ο επισκέπτης / χρήστης σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου της Δικαιούχου, οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού και του Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, καθώς και να απέχει από κάθε παράνομη και αντισυμβατική χρήση του περιεχομένου των παραπάνω σελίδων, ιδία δε να μεταπωλεί, δημοσιοποιεί, αναπαράγει, διανέμει, μεταδίδει και εν γένει χρησιμοποιεί τις Πληροφορίες που αντλεί από αυτές για άλλο σκοπό, πλην της αξιολόγησης ή και επαναξιολόγησης του κατά περίπτωση αναλαμβανόμενου συναλλακτικού κινδύνου στο πλαίσιο της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Οποιαδήποτε δε ζημία προκληθεί στον δικτυακό τόπο και στο δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή χρήση των σχετικών υπηρεσιών, βαρύνει αποκλειστικά τον χρήστη / επισκέπτη. Περαιτέρω ο χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι η εκάστοτε χρήση του κωδικού ή των κωδικών του και συνακόλουθα η πρόσβαση και χρήση του δικτυακού τόπου τεκμαίρεται αμάχητα ως γενόμενη από αυτόν τον ίδιο, σε περίπτωση δε νομικού προσώπου-χρήστη, από το νόμιμο εκπρόσωπο του.

Α.3 Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Δικαιούχου. Κατ΄ εξαίρεση των ανωτέρω επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου του δικτυακού τόπου σε απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για αυστηρά προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και πάντα με την προϋπόθεση της αναγραφής της προέλευσής του χωρίς αυτό να σημαίνει την καθ' οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στο δικτυακό τόπο και αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγονται στη σφαίρα ευθύνης των τρίτων δικαιούχων τους.

Α.4 Περιορισμός ευθύνης δικτύου

Η Δικαιούχος, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση δεν υφίσταται ευθύνη της Δικαιούχου για οιαδήποτε ζημία συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά, άμεσης ή έμμεσης, θετικής ή αποθετικής τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη με αφορμή το δικτυακό τόπο ή την χρήση αυτού. Τα περιεχόμενα του δικτυακού τόπου παρέχονται "όπως ακριβώς είναι" χωρίς καμία εγγύηση, οποιασδήποτε φύσης, ρητή ή έμμεση, τις οποίες όλες ρητά αρνείται η Δικαιούχος, ακόμη και εκείνες περί εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Επίσης η Δικαιούχος δεν εγγυάται ότι ο δικτυακός τόπος ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές "servers" μέσω των οποίων αυτοί τίθενται στη διάθεσή του κοινού, λειτουργούν αδιάκοπα και χωρίς λάθη τους ή παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του χρήστη/επισκέπτη ή τρίτων οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου. Ο χρήστης/επισκέπτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον εξοπλισμό πρόσβασης που χρησιμοποιεί, καθώς και για την προστασία του συστήματός του από ιούς.

Α.5 Δεσμοί (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites)

Η Δικαιούχος δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους ο δικτυακός τόπος παραπέμπει μέσω «δεσμών», links/hyperlinks ή διαφημιστικών banner ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση των δικτυακών αυτών τόπων ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στην ευθύνη των αντίστοιχων δικτυακών τόπων. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών / επισκεπτών και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.

Α.6 Ενημερωτικά δελτία / Newsletters

Τα newsletters τα οποία τυχόν λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Δικαιούχου και ως εκ τούτου προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Η Δικαιούχος διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών του δικτυακού τόπου ή και της διαγραφής του από αυτές.

Ο επισκέπτης/ χρήστης μπορεί να διαγραφεί οποτεδήποτε από τις λίστες παραληπτών εύκολα, άμεσα και με κάθε πρόσφορο τρόπο. Για τη διευκόλυνσή του σε κάθε newsletter υπάρχει δυνατότητα unsubscribe.

Α.7 Αποζημίωση

Σε περίπτωση που ασκηθεί κατά της Δικαιούχου οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση των υποχρεώσεων του χρήστη / επισκέπτη του δικτυακού τόπου που προβλέπονται στους παρόντες όρους, αυτός αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική δικαστική διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει τη Δικαιούχο στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

Α.8 Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύονται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Για οποιαδήποτε διαφορά ενδεχομένως προκύψει κατά τη χρήση του δικτυακού τόπου, οι χρήστες μπορούν να προσφύγουν στο μηχανισμό εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών μέσω της ευρωπαϊκής πλατφόρμας ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών (ΗΕΔ) (Κανονισμός ΕΕ 524/2013). Σε περίπτωση μη επίτευξης εξωδικαστικής επίλυσης, η διαφορά θα υπαχθεί στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας με εφαρμοστέο δίκαιο το ελληνικό.

Β. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και η προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη στον δικτυακό τόπο διέπεται από τους όρους που περιγράφονται στην Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων και τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής (4624/2019) και της ευρωπαικής (Κανονισμός 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου)

Στη περίπτωση «δεσμών» προς άλλους δικτυακούς τόπους, η Δικαιούχος δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

Ο Δικαιούχος χρησιμοποιεί cookies με σκοπό την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των ιστοσελίδων του, αλλά και τη βελτιστοποίηση της πλοήγησης. Τα cookies που χρησιμοποιούνται αναφέρονται αναλυτικά στην Πολιτική Cookies.

Επικοινωνήστε Μαζί Μας