Όροι Χρήσης

Α. Όροι Χρήσης

Ο επισκέπτης ή/και χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου https://tsek.teiresias.gr,  της Τειρεσίας Α.Ε. (εφεξής για λόγους συντομίας η Δικαιούχος) οφείλει να διαβάζει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν, καθώς και την πολιτική cookies του εν λόγω ιστότοπου πριν από την κάθε επίσκεψη ή χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών που παρέχονται από τη Δικαιούχο και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Άλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται έμπρακτα. Οι παρακάτω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ότι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες αυτού του δικτυακού τόπου. Η Δικαιούχος δε, δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση να τροποποιεί τους παρόντες όρους χρήσης με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω αυτής, οι δε χρήστες/επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για τυχόν αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν να κάνουν χρήση του δικτυακού τόπου θα τεκμαίρεται ότι έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις αυτές.

Α.1 Ορισμοί

tsek.teiresias.gr:

Είναι ο δικτυακός τόπος στο διαδίκτυο (World Wide Web) της Δικαιούχου. Σε συγκεκριμένες σελίδες η πρόσβαση είναι εφικτή μόνο για πελάτες των υπηρεσιών, οι οποίοι κατέχουν ατομικό κωδικό πρόσβασης (password).

ΧΡΗΣΤΗΣ:

Είναι το φυσικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί έναν ή περισσότερους κωδικούς πρόσβασης στον παραπάνω δικτυακό τόπο και είναι Πελάτης της υπηρεσίας ΤΣΕΚ της Δικαιούχου.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ: 

Είναι το φυσικό πρόσωπο που επισκέπτεται τις ιστοσελίδες του παραπάνω δικτυακού τόπου, στις οποίες είναι δυνατή η πρόσβαση και χωρίς κωδικό (password).

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ:

Είναι μια σειρά χαρακτήρων (string) αποτελούμενος από γράμματα, αριθμούς ή και ειδικούς χαρακτήρες, που ανήκει σε ένα χρήστη και του επιτρέπει την πρόσβαση στο σύνολο ή σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες και πληροφορίες. Απαγορεύεται η εκχώρηση του δικαιώματος χρήσης των κωδικών πρόσβασης. Αυτοί είναι προσωπικοί και δεν μεταβιβάζονται.

Α.2 Ευθύνη χρήστη / επισκέπτη

Ο επισκέπτης / χρήστης σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου της Δικαιούχου, οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού και του Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, καθώς και να απέχει από κάθε παράνομη, αντισυμβατική, προσβλητική, δυσφημιστική και καταχρηστική χρήση των υπηρεσιών, σελίδων και του περιεχομένου τους. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον δικτυακό τόπο και στο δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή χρήση των σχετικών υπηρεσιών, βαρύνει αποκλειστικά τον χρήστη / επισκέπτη. Περαιτέρω ο χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι η εκάστοτε χρήση του κωδικού ή των κωδικών του και συνακόλουθα η πρόσβαση και χρήση του δικτυακού τόπου τεκμαίρεται αμάχητα ως γενόμενη από αυτόν τον ίδιο, σε περίπτωση δε νομικού προσώπου-χρήστη, από το νόμιμο εκπρόσωπο του.

Α.3 Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, εμπορικών σημάτων, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, εικόνων, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και ανήκουν στην Δικαιούχο, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Δικαιούχου (ή των τυχόν τρίτων δικαιούχων τους). Κατ΄ εξαίρεση των ανωτέρω επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου του δικτυακού τόπου σε απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για αυστηρά προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και πάντα με την προϋπόθεση της αναγραφής της προέλευσής του χωρίς αυτό να σημαίνει την καθ' οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Α.4 Περιορισμός ευθύνης δικτύου

Η Δικαιούχος, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση όμως, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν υφίσταται ευθύνη της Δικαιούχου για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη ή σε τρίτο λόγω της επίσκεψης του δικτυακού τόπου ή της χρήσης των πληροφοριών, σελίδων και υπηρεσιών του. Τα περιεχόμενα του δικτυακού τόπου παρέχονται "όπως ακριβώς είναι" χωρίς καμία εγγύηση, οποιασδήποτε φύσης, ρητή ή έμμεση, τις οποίες όλες ρητά αρνείται η Δικαιούχος, ακόμη και εκείνες περί εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Επίσης η Δικαιούχος δεν εγγυάται ότι ο δικτυακός τόπος ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές "servers" μέσω των οποίων αυτοί τίθενται στη διάθεσή του κοινού, λειτουργούν αδιάκοπα και χωρίς λάθη τους ή παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του χρήστη/επισκέπτη ή τρίτων οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου. Ο χρήστης / επισκέπτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς.

Α.5 Δεσμοί (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites)

Η Δικαιούχος δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους ο δικτυακός τόπος παραπέμπει μέσω «δεσμών», links/hyperlinks ή διαφημιστικών banner ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση των δικτυακών αυτών τόπων ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στην ευθύνη των αντίστοιχων δικτυακών τόπων. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών / επισκεπτών και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.

Α.6 Ενημερωτικά δελτία / Newsletters

Τα newsletters τα οποία τυχόν λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου, βάσει ρητής του συγκατάθεσης, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Δικαιούχου και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Η Δικαιούχος διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών του δικτυακού τόπου ή και της διαγραφής του από αυτές.

Α.7 Αποζημίωση

Σε περίπτωση που ασκηθεί κατά της Δικαιούχου οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση των υποχρεώσεων του χρήστη / επισκέπτη του δικτυακού τόπου που προβλέπονται στους παρόντες όρους και στους όρους σύνδεσης, αυτός αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική δικαστική διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει τη Δικαιούχο στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

Α.8 Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύονται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Για οποιαδήποτε διαφορά ενδεχομένως προκύψει κατά τη χρήση του δικτυακού τόπου, οι χρήστες μπορούν να προσφύγουν στο μηχανισμό εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών μέσω της ευρωπαϊκής πλατφόρμας ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών (ΗΕΔ) (Κανονισμός ΕΕ 524/2013). Σε περίπτωση μη επίτευξης εξωδικαστικής επίλυσης, η διαφορά θα υπαχθεί στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας με εφαρμοστέο δίκαιο το ελληνικό.

Β. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και η προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη στον δικτυακό τόπο διέπεται από την Ευρωπαϊκή (Κανονισμός ΕΕ 2016/679) και Ελληνική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς και τις σχετικές αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η Δικαιούχος έχει λάβει κάθε απαραίτητο τεχνικό και οργανωτικό μέτρο προκειμένου να διαφυλάξει την τήρηση του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων που τηρεί σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Στην Πολιτική αυτή περιγράφονται αναλυτικά τα δικαιώματα των υποκειμένων και ο τρόπος άσκησής τους.

Ο δικτυακός τόπος διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία τα οποία αποστέλλει ο χρήστης / επισκέπτης για λόγους χρήσης, επικοινωνίας και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του (πολιτική cookies).

Στη περίπτωση «δεσμών» προς άλλους δικτυακούς τόπους, η Δικαιούχος δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που οι τρίτοι δικαιούχοι ακολουθούν.

 

 

 

 

Ελληνικά Αγγλικά