ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΣΕΚ ΣΕΤ

_______________________________________________________

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η υπηρεσία ΤΣΕΚ ΣΕΤ παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα έκδοσης αναφοράς ΣΕΤ και T-CODE.  Συγκεκριμένα:

 

ΣΕΤ (Συνοπτική Εικόνα Τειρεσίας)

To ΣΕΤ (Συνοπτική Εικόνα Τειρεσίας) σας παρέχει τη δυνατότητα να αντλήσετε από το αρχείο της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ όλα τα οικονομικά στοιχεία που σας αφορούν και συγκεκριμένα τη λήψη της εικόνας της επιχείρησής σας με όλα τα οικονομικά στοιχεία ΣΑΥ-ΣΥΠ (ακάλυπτες επιταγές, απλήρωτες συναλλαγματικές, υποθήκες κλπ.), αλλά και το σύνολο των ενεργών χορηγήσεων σας (δάνεια και κάρτες).

 

T-CODE  (Μοναδικός Κωδικός Πρόσβασης)

Το T-CODE είναι ένας μοναδικός 20ψήφιος κωδικός αναπαραγωγής της εικόνας των οικονομικών στοιχείων της εταιρίας σας (αναφορά ΣΕΤ) μέσω της υπηρεσίας ΤΣΕΚ, ο οποίος ισχύει για 7 ημέρες.  Η δυνατότητα αναπαραγωγής της αναφοράς ΣΕΤ, με την εξουσιοδοτημένη χρήση του T-CODE, διασφαλίζει περαιτέρω εποικοδομητικές συνεργασίες.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ [Σ.Ε.Τ. & T-CODE]

Η έκδοση ΣΕΤ / T-CODE αφορά μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες της υπηρεσίας ΤΣΕΚ.

 

Η αναφορά ΣΕΤ περιλαμβάνει το σύνολο των οικονομικών στοιχείων από τα κάτωθι αρχεία της Τειρεσίας:

·         Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων (ΣΑΥ): ακάλυπτες επιταγές, απλήρωτες συναλλαγματικές κλπ. 

·         Σύστημα Υποθηκών Προσημειώσεων (ΣΥΠ): υποθήκες, προσημειώσεις κλπ και από το 

·         Σύστημα  Συγκέντρωσης Χορηγήσεων (ΣΣΧ): ενεργά δάνεια & κάρτες.

 

Ταυτόχρονα χορηγείται στο χρήστη και ο μοναδικός κωδικός T-CODE που χρησιμοποιείται για αναπαραγωγή της οικονομικής αναφοράς ΣΕΤ.

 

ΚΟΣΤΟΣ

·  4€ για κάθε έκδοση ΣΕΤ / T-CODE*

·  Η αναπαραγωγή της ίδιας αναφοράς ΣΕΤ (max 5 φορές) για το διάστημα ισχύος T-CODE (7 ημέρες) δε χρεώνεται.

 

 

*Η υπηρεσία ΣΕΤ / T-CODE παρέχεται δωρεάν έως 31/12/2018

Σημείωση: Το ΣΕΤ / T-CODE δεν υποκαθιστά την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης των υποκειμένων σύμφωνα με το αρ.15 του Κανονισμού.

 

Ελληνικά Αγγλικά