Δικαιώματα Υποκειμένων

Ενημέρωση Επεξεργασίας, Πρόσβαση, Εναντίωση, Περιορισμός Επεξεργασίας, Φορητότητα και Καταγγελία στην Αρχή

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η πρόσβαση στα δεδομένα του αρχείου ΤΣΕΚ μπορεί να ξεκινήσει μόνο μετά την ειδική, ατομική, πλήρη προηγούμενη και έγγραφη διπλή (από τη μεριά της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ και της επιχείρησης) ενημέρωση του υποκειμένου.

 

• ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

• ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ  

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ και ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

Το υποκείμενο των δεδομένων δύναται να ασκήσει εγγράφως (και με ηλεκτρονικά μέσα) τα δικαιώματα που προβλέπονται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ του Κανονισμού (άρθρα 12 έως 23) (δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας, εναντίωσης και καταγγελίας στην Αρχή), καθώς και το δικαίωμα μη μετάδοσης των δεδομένων του σύμφωνα με την απόφαση της Αρχής με αρ. 186/2014 και τον Κανονισμό Λειτουργίας του αρχείου της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, τόσο απευθυνόμενο άμεσα στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, όσο και μέσω της αντισυμβαλλόμενης επιχείρησης, που ενεργεί εν προκειμένω ως εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ για την ενημέρωση του υποκειμένου.

 

Για τη διευκόλυνση  των συναλλασσομένων η συμβαλλόμενη επιχείρηση οφείλει να διαθέτει σε αυτούς κατάλληλα Έντυπα.

 

Όταν το υποκείμενο των δεδομένων ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμά του, μέσω της αντισυμβαλλόμενης επιχείρησης, η αντισυμβαλλόμενη επιχείρηση υποχρεούται να αποστείλει άμεσα και το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας ηλεκτρονικά (μέσω email ή fax) το σχετικό έγγραφο στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ για την εξέταση του.  Σε επιβεβαίωση της λήψης του αιτήματος αυτού, η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ αποστέλλει στην αντισυμβαλλόμενη επιχείρηση σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα.

 

Η άσκηση του δικαιώματος μη μετάδοσης ή περιορισμού της επεξεργασίας από το υποκείμενο  συνεπάγεται  απόλυτη απαγόρευση μετάδοσης προς όλους τους αποδέκτες του αρχείου ΤΣΕΚ ή προσωρινή μη μετάδοση συγκεκριμένου/ων δεδομένου/ων αντίστοιχα. Μετά την ικανοποίηση του σχετικού αιτήματος στους αποδέκτες του αρχείου ΤΣΕΚ θα εμφανίζεται η ένδειξη «Δεν επιθυμεί τη μετάδοση των δεδομένων που τον αφορούν» ή «Έχει ασκήσει το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας αναφορικά με το δεδομένο» αντίστοιχα, οι οποίες εκτιμώνται ελεύθερα με τις όποιες τυχόν επιπτώσεις.

 

Κατ΄εξαίρεση δεδομένα εταιριών από ΦΕΚ και ΓΕΜΗ θα εξακολουθούν να μεταδίδονται.

 

Σε περίπτωση που το δικαίωμα μη μετάδοσης ασκηθεί στην αντισυμβαλλόμενη επιχείρηση ή ασκηθεί κατά αυτής το δικαίωμα εναντίωσης, η επιχείρηση υποχρεούται να απέχει από οποιαδήποτε πρόσβαση στο αρχείο ΤΣΕΚ και να διαβιβάσει ηλεκτρονικά το σχετικό αίτημα, κατά τα ανωτέρω, στην ΤΕΙΡΕΙΣΑΣ.

 Άρση του αιτήματος μη μετάδοσης ή περιορισμού της επεξεργασίας πραγματοποιείται ελεύθερα και υποβάλλεται οποτεδήποτε μόνον προς τη ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, συνεπώς η αντισυμβαλλόμενη επιχείρηση υποχρεούται να μην αποδέχεται τέτοιου περιεχομένου αιτήματα και να κατευθύνει τους με αυτήν συναλλασσομένους στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ.

 

 

 

Ελληνικά Αγγλικά