Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.

 

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς.  Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική») αφορά τις προϋποθέσεις συλλογής, αποθήκευσης και χρήσης των προσωπικών σας στοιχείων από την Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών Α.Ε. με διακριτικό τίτλο «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ» (εφεξής εταιρεία) με έδρα στην οδό Αλαμάνας 2, 15125 Μαρούσι, τηλέφωνο 2103676700, e-mail cust_support@tiresias.gr όταν επισκέπτεστε, εγγράφεστε ή χρησιμοποιείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα (e-shop) tsek.teiresias.gr, υπό την προϋπόθεση ότι είστε φυσικό πρόσωπο. Για οποιαδήποτε απορία σας μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Ο ιστότοπος tsek.teiresias.gr αποτελεί δικτυακό τόπο της υπηρεσίας ΤΣΕΚ (Τειρεσίας Σύστημα Ελέγχου Κινδύνων) της εταιρείας και ανήκει σε αυτή.

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε κατά την πλοήγηση σας στον άνω δικτυακό τόπο, την εγγραφή σας ως χρήστης στις υπηρεσίες μας (δημιουργία λογαριασμού χρήστη) και την αγορά πακέτου χρήσης αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και θα φυλάσσονται σε αρχείο υπ' ευθύνη της εταιρείας.

 

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα Πολιτική, αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων (ιδιωτών και επαγγελματιών), όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την ταυτότητα ενός πελάτη ή επισκέπτη του ηλεκτρονικού καταστήματος, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα».

 

Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων είναι η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση,  αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή Προσωπικών Δεδομένων φυσικών προσώπων.

 

Ποια Δεδομένα σας συλλέγουμε;

Α) Κατά την επίσκεψη και πλοήγηση σας στον δικτυακό μας τόπο δε συλλέγουμε Δεδομένα σας, παρά μόνο όσα συλλέγονται από τα cookies που έχετε επιτρέψει δια της συγκατάθεσης σας να χρησιμοποιηθούν, τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στην Πολιτική Cookies.

Β) Κατά την εγγραφή σας ως χρήστης στην υπηρεσία ΤΣΕΚ δημιουργείται μία καρτέλα υποψήφιου πελάτη (λογαριασμός χρήστη) που σας ζητάει να εισάγετε και αποθηκεύει τα ακόλουθα στοιχεία:

                      ·   Επωνυμία και Διακριτικό Τίτλο,

                      ·   Δραστηριότητα & μορφή επιχείρησης,

                      ·    ΑΦΜ, & Δ.Ο.Υ,

                      ·   πλήρη διεύθυνση έδρας, αποστολής τιμολογίου και αποστολής αλληλογραφίας (Διεύθυνση, Αριθμός, Πόλη, Τ.Κ.,τηλέφωνο εταιρείας και λογιστηρίου και Fax),

                      ·   στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης και του διαχειριστή (Web Officer) της υπηρεσίας ΤΣΕΚ όταν είναι διαφορετικό ς από τον εκπρόσωπο.(Όνομα,                            Επώνυμο, ΑΔΤ, τηλέφωνο εργασίας και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,κωδικός πρόσβασης και δυνητικά θέση στην εργασία).

Γ) Συλλέγουμε δεδομένα των προηγούμενων αγορών σας.

Δ) Επίσης, αν έχετε συναινέσει να σας στέλνουμε ενημερωτικό υλικό (newsletters) καταχωρούμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στην «λίστα αποστολής newsletter & Email Campaign».

 

Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας;

Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω του ΤΣΕΚ και ιδίως για:

Α)την κατάρτιση και λειτουργία της μεταξύ μας σύμβασης (ενδεικτικά τη διαχείριση της πώλησης των υπηρεσιών μας, π.χ. την επικοινωνία και ενημέρωση σας σχετικά με τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών και τις προσβάσεις και αναζητήσεις σας, τη διαχείριση των οφειλών σας προς την εταιρεία, την ανάλωση του πακέτου χρήσης που έχετε αγοράσει, την ανανέωση ή τυχόν ακύρωση της αγοράς)

Β) τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία π.χ. έκδοσης τιμολογίου,

Γ) την έρευνα ικανοποίησης των πελατών, προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας, καθώς και την περιοδική αποστολή ενημερωτικών δελτίων.

 

Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από την Εταιρεία;

Η επεξεργασία των στοιχείων αιτούντος, επικοινωνίας, χρέωσης, αποστολής, συναλλαγών είτε γίνεται για την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης, είτε στηρίζεται στη συναίνεση του ίδιου του χρήστη.

Δεδομένα σας, όπως το Α.Φ.Μ., η Δ.Ο.Υ. και τα στοιχεία τιμολογίων συλλέγονται και τηρούνται στο πλαίσιο συμμόρφωσης μας με έννομη υποχρέωση που επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.

Για τα Δεδομένα σας που σχετίζονται με την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletter & Email Campaigns), την προώθηση προϊόντων, την έρευνα ικανοποίησης και την χρήση Cookies (Πολιτική Cookies) το σύννομο της επεξεργασίας τους στηρίζεται στη δική σας συναίνεση.

 

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;

Αποδέκτες των Δεδομένων είναι το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις, οι οποίες επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας, όπως διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες δημοσιών σχέσεων, εταιρείες αυτοματοποιημένης διανομής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας κλπ. Ενδέχεται να μοιραστούμε ή να γνωστοποιήσουμε τα Δεδομένα σας όταν το έχετε ζητήσει εσείς ρητά ή όταν απαιτείται εκ του νόμου.

 

Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι Εκτελούντες την Επεξεργασία σέβονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Οι Εκτελούντες έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την Εταιρεία:

§  να τηρούν εχεμύθεια,

§ να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την άδεια της Εταιρείας,

§  να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας,

§  να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό GDPR. 

 

Στέλνουμε τα Δεδομένα σας στο εξωτερικό;

Δεν στέλνουμε τα Δεδομένα σας εκτός Ελλάδος. Τα Προσωπικά σας Δεδομένα αποτελούν αντικείμενο αποθήκευσης και επεξεργασίας μόνο εντός Ελλάδας.

 

Πότε διαγράφουμε τα Δεδομένα σας;

Διαγράφουμε τα Δεδομένα που έχετε καταχωρήσει στον λογαριασμό χρήστη και χρησιμοποιούνται για τη κατάρτιση και λειτουργία της μεταξύ μας σύμβασης καθώς και την αποστολή κάθε είδους ενημερωτικού και προωθητικού υλικού σε πέντε (5) χρόνια από την τελευταία ημερομηνία αγοράς υπηρεσιών από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας.

Διαγράφουμε τα Δεδομένα συγκατάθεσης για την αποστολή ενημερωτικού δελτίου και παύουμε να σας προωθούμε τέτοιο υλικό, μόλις δηλώσετε ότι δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία (newsletter ή και Email Campaigns) επιλέγοντας το σχετικό σύνδεσμο που εμφανίζεται σε κάθε ηλεκτρονική επικοινωνία προώθησης υπηρεσιών που σας αποστέλλεται.  Στην περίπτωση αυτή τα στοιχεία σας διατηρούνται σε λίστα αποκλεισμού με σκοπό  να μην σας αποσταλεί νέο ανεπιθύμητο υλικό για όσο χρόνο έχετε ανακαλέσει τη σχετική συγκατάθεσή σας.

Τα Δεδομένα που συλλέγουν τα Cookies, τα διαγράφουμε σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

 

Για πόσο χρονικό διάστημα θα σας αποστέλλουμε ενημερωτικό υλικό;

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, θα σας αποστέλλουμε ενημερωτικό υλικό (newsletter) μόνο με την συγκατάθεσή σας, για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος στην υπηρεσία ΤΣΕΚ της Εταιρείας και η συγκατάθεσή σας για αποστολή δεν έχει ανακληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

 

Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας; 

Δεσμευόμαστε να διαφυλάσσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Έχουμε λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία.

Χρησιμοποιούμε Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό Ασφαλείας (SSL - Secure Socket Layer), για να εξασφαλίσουμε την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα στην ιστοσελίδα και τον φυλλομετρητή (browser) σας.

Η υπηρεσία ΤΣΕΚ έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει υψηλά επίπεδα ασφάλειας.  Συνοπτικά, τα μέτρα ασφάλειας που εφαρμόζονται στη λειτουργία της υπηρεσίας ΤΣΕΚ, συνοψίζονται παρακάτω:

1.Χρήση Δικτυακών Υποδομών Ασφαλείας

Το σύστημα ΤΣΕΚ προστατεύεται από τις πλέον σύγχρονες υποδομές δικτυακής ασφάλειας που αποσκοπούν στον εντοπισμό και αποφυγή κακόβουλων επιθέσεων καθώς και στον πλήρη έλεγχο των εισερχόμενων και εξερχόμενων δεδομένων.

2.Κρυπτογραφημένη Μεταφορά Δεδομένων

Για τη μεταφορά των δεδομένων από τα συστήματα της Τειρεσίας ΑΕ προς τον χρήστη, χρησιμοποιούνται κατάλληλα πρωτόκολλα ώστε τα δεδομένα και γενικά το σύνολο της επικοινωνίας να παραμένει κρυπτογραφημένο έως και την παραλαβή τους από τον χρήστη. Έτσι η υπηρεσία προσφέρεται μέσω ασφαλούς σύνδεσης (ένδειξη https://tsek.teiresias.gr στον Browser).

3.Τήρηση του Αρχείου των Δεδομένων από την Τειρεσίας ΑΕ

Το αρχείο δεδομένων διαχειρίζεται αποκλειστικά από την Τειρεσίας ΑΕ σε πλήρως ανεξάρτητες βάσεις δεδομένων από την υπηρεσία ΤΣΕΚ. Η επικοινωνία μεταξύ των δύο αυτών συστημάτων γίνεται αποκλειστικά στο εσωτερικό δίκτυο της Τειρεσίας ΑΕ με ειδικά πρωτόκολλα, χωρίς να παρεμβαίνει καμία εξωτερική επικοινωνιακή γραμμή ή οποιουσδήποτε τρίτος πάροχος.

4.Ελεγχόμενη Πρόσβαση

Η πρόσβαση στην υπηρεσία χορηγείται μόνο μετά από τον έλεγχο και επικύρωση των απαιτούμενων νομιμοποιητικών εγγράφων της Τειρεσίας ΑΕ. Η πρόσβαση των χρηστών διενεργείται μόνο με χρήση Username & Password (κωδικός). Η Τειρεσίας ΑΕ δε θα σας ρωτήσει ποτέ για τον κωδικό σας (password). Μόνο εσείς γνωρίζετε τους κωδικούς που έχετε δώσει και τις απαντήσεις στις ερωτήσεις ασφαλείας και μόνο εσείς μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό σας.

5.Πολιτικές Ασφαλείας

Η Τειρεσίας ΑΕ τηρεί αυστηρότατες διαδικασίες και πολιτικές ασφαλείας, οι οποίες εντάσσονται στο πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, σύμφωνα με το οποίο έχει πιστοποιηθεί η εταιρία και η τήρησή του ελέγχεται διαρκώς τόσο εσωτερικά, όσο και από τακτικές εξωτερικές επιθεωρήσεις.

6.Ασφαλείς Πληρωμές

Οι πληρωμές πραγματοποιούνται αυτοματοποιημένα και διαφανώς, είτε μέσω πιστωτικής κάρτας, είτε με έμβασμα με χρήση της υπηρεσίας DIAS Credit Transfer (DCT). H Τειρεσίας ΑΕ δεν τηρεί καθόλου και με κανέναν τρόπο αρχείο με τα στοιχεία των πιστωτικών καρτών, οι οποίες χρησιμοποιούνται για αγορά πακέτων.

Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

Η με οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασία των Δεδομένων σας επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα από εμάς πρόσωπα, εργαζόμενους και συνεργάτες μας αποκλειστικά για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς. 

 

Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα.

Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης).

Έχετε δικαίωμα διαγραφής(δικαίωμα στη λήθη).

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συναίνεση σας στις περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση.

Έχετε δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.

Έχετε δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας ή να άρετε τη συγκατάθεση σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας.

 

Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας στείλετε σχετικό Αίτημα είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας Αλαμάνας 1, 15125 Μαρούσι, υπόψη Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Κοινού, είτε στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (cust_support@teiresias.gr) είτε στον ιστότοπο της Εταιρείας www.tiresias.gr είτε μέσω του ιστότοπου tsek.teiresias.gr με τίτλο «Άσκηση δικαιώματος πρόσβασης/ διόρθωσης/ διαγραφής/ περιορισμού/ εναντίωσης» και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η εταιρεία έχει δικαίωμα να αρνηθεί την ικανοποίηση δικαιώματός σας εάν η τυχόν επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών της.

 

Πότε απαντάμε στα Αιτήματα σας;

Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το Αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

Αν τα Αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η εταιρεία μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα.

 

Πού μπορείτε να απευθυνθείτε για την εξέλιξη των Αιτημάτων σας;

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 2103676700 (Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πελατών).

 

Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/ περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;

Δε λαμβάνουμε αποφάσεις, ούτε προβαίνουμε σε κατάρτιση προφίλ βάσει αυτοματοποιημένης  επεξεργασίας των Δεδομένων σας.

Γίνεται μόνον χρήση «cookies» στην ιστοσελίδα μας tsek.teiresias.gr, πάντοτε μετά από ενημέρωση και συγκατάθεση σας.

 

Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς;

Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

 

Πού μπορείτε να προσφύγετε αν παραβιάσουμε το ισχύον δίκαιο για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων;

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) contact@dpa.gr), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 

Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Θα ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα σας ειδοποιούμε είτε δημοσιεύοντας μια ειδοποίηση σε εμφανές σημείο στο tsek.teiresias.gr  προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ είτε με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας

 

Η Εταιρεία είναι Yπεύθυνος Eπεξεργασίας των Δεδομένων που επεξεργάζεται. Η διεύθυνσή μας είναι ΑΛΑΜΑΝΑΣ 1, 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2103676700, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): tiresias@tiresias.gr.

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας δεδομένων (DPO) της Εταιρεία στο τηλέφωνο 2103676700 ή στην Δ/νση ΑΛΑΜΑΝΑΣ 1, 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ ή στην δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) DPO@tiresias.gr.

 

 

Ελληνικά Αγγλικά