Πρόσβαση & Δεδομένα

Τα δεδομένα που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ΤΣΕΚ αφορούν σε στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων (ΣΑΥ) της Τειρεσίας ΑΕ και παρατίθενται:

 • αναλυτικά στοιχεία για το τρέχον έτος και την τελευταία τριετία καθώς και συγκεντρωτικά πέραν αυτής,
 • με σχετική ένδειξη αν έχουν τακτοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, 

πάντα σύμφωνα με τις κατά περίπτωση προβλεπόμενες διαδικασίες και τους χρόνους τήρησης.

Τα στοιχεία αυτά αφορούν σε:

 • Ακάλυπτες επιταγές
 • Απλήρωτες, κατά τη λήξη τους, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή
 • Αιτήσεις πτωχεύσεων - Αποφάσεις που απορρίπτουν αιτήσεις πτώχευσης λόγω μη επάρκειας περιουσίας του οφειλέτη
 • Αιτήσεις και αποφάσεις συνδιαλλαγής / εξυγίανσης (αρ. 99 επ. Πτωχευτικού Κώδικα)
 • Κηρυχθείσες πτωχεύσεις
 • Διαταγές πληρωμής & διαταγές απόδοσης χρήσης μισθίου ακινήτου
 • Πλειστηριασμoύς ακινήτων
 • Πλειστηριασμούς κινητών
 • Τροπές προσημειώσεων σε υποθήκες
 • Κατασχέσεις ακινήτων και εγγραφές επιταγών βάσει Ν.Δ. 1923

Παρέχονται επίσης στοιχεία Υποθηκών-Προσημειώσεων (ΣΥΠ):

 • Yποθήκες και
 • Προσημειώσεις υποθηκών.

Η υπηρεσία ΤΣΕΚ επιπλέον σας προσφέρει στοιχεία επιχειρηματικής πληροφόρησης τα οποία αφορούν σε::

 • Δεδομένα εταιριών από ΦΕΚ / ΓΕΜΗ και
 • Ισολογισμούς με σχετικούς αριθμοδείκτες

 

Η υπηρεσία διατίθεται από 08:00 – 20:00 όλες τις ημέρες της εβδομάδας (Τηλεφωνική Υποστήριξη: 09:00 - 16:00 εργάσιμες ημέρες).

Ελληνικά Αγγλικά