Λειτουργίες

  

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΑΥ/ΣΥΠ

Ενημέρωση για τα δεδομένα Οικονομικής Συμπεριφοράς μιας μονάδας μέσω χρήσης πληροφοριακών στοιχείων (ΑΦΜ, Επωνυμία, κλπ). Ο χρήστης έχει πρόσβαση:

 • στα αναλυτικά στοιχεία (τεμάχια και ποσά) ανά κατηγορία δεδομένου (ακάλυπτες επιταγές, διαταγές πληρωμής, κλπ) για το τρέχον έτος και την τελευταία τριετία καθώς και συγκεντρωτικά πέραν αυτής,
 • σε τυχόν συμπληρώσεις των δεδομένων αυτών σε μεταγενέστερο χρόνο, με απεικόνιση των αντίστοιχων συμπληρωμένων τεμαχίων και ποσών ανά έτος.

 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ (ALARM)

Υποστηρίζει τις επιχειρηματικές αποφάσεις και μειώνει τον πιστωτικό κίνδυνο στις συναλλαγές λόγω της αυτόματης ειδοποίησης (θετικής ή αρνητικής) μεταβολής σε οικονομικό δεδομένο.

 

Η υπηρεσία Έκτακτης Ειδοποίησης (Alarm) του ΤΣΕΚ ενεργοποιείται κάθε φορά που προστίθεται ή υπάρχει κάποια εξέλιξη σε:

 • οικονομικά δεδομένα (π.χ. νέα ακάλυπτη επιταγή, εξόφληση συναλλαγματικής κλπ.) που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την πιστοληπτική ικανότητα μιας επιχείρησης αλλά και
 • επιχειρηματικές πληροφορίες (π.χ. ανακοίνωση νέου ισολογισμού, αλλαγή μελών Δ.Σ., τροποποίηση σύστασης κλπ.).

Η ενημέρωση για το νέο δεδομένο που ενεργοποίησε το Alarm πραγματοποιείται με email καθώς και με μήνυμα κατά την είσοδο (log in) στην υπηρεσία ΤΣΕΚ.

Η υπηρεσία Έκτακτης Ειδοποίησης (Alarm) λειτουργεί για το χρονικό διάστημα που επιλέγεται (από έναν (1) έως και δώδεκα (12) μήνες) κατά τη διαδικασία «ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ» μιας Οικονομικής Μονάδας.

Επιπρόσθετα, υπάρχει η υπηρεσία της «ΑΠΑΞ» ειδοποίησης με τα εξής χαρακτηριστικά:

 •  ισχύει για χρονικό διάστημα έως και δώδεκα (12) μηνών.
 • απενεργοποιείται μετά το πρώτο alarm όταν η ενεργοποίηση οφείλεται σε μεταβολή οικονομικών δεδομένων (επιταγή,  συναλλαγματική κλπ).
 • παραμένει ενεργή όταν υπάρξει ενημέρωση για οποιαδήποτε μεταβολή που αφορά σε επιχειρηματική πληροφόρηση (νέος  ισολογισμός, ανακοινώσεις σε ΓΕΜΗ).

Με τη λήξη μιας οποιασδήποτε δέσμευσης (είτε λόγω λήξης του διαστήματος δέσμευσης, είτε λόγω αυτόματης αποδέσμευσης κατόπιν της άπαξ ειδοποίησης) ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ανανεώσει τη δέσμευση.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ («Υπερ' ού» / Επισπεύδων, κλπ)

Παρέχεται η δυνατότητα, απεικόνισης, i.της προέλευσης του δεδομένου (π.χ.Εταιρεία, Τράπεζα,κλπ.) και ii.της αιτίας έκδοσης της Διαταγής Πληρωμής (π.χ. τιμολόγιο, επιταγή, δάνειο κλπ.)  

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΕΚ

Παρέχεται η δυνατότητα προβολής στοιχείων ΦΕΚ (π.χ. σύσταση εταιρίας, τροποποίηση ΔΣ), και η παρακολούθηση της εξέλιξης των γεγονότων ΦΕΚ στο χρόνο. Τα στοιχεία ΦΕΚ παρατίθενται αποδελτιωμένα για εύκολη επισκόπηση και στην αρχική τους μορφή (αρχείο pdf) για αναλυτική ενημέρωση του χρήστη.

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ & ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Σε κάθε αναζήτηση ΑΦΜ υπάρχει πλέον η δυνατότητα προβολής του ισολογισμού της αντίστοιχης εταιρείας σε πλήρη μορφή (pdf) καθώς και συνοπτική απεικόνιση με εμφάνιση των βασικών δεδομένων του (Στοιχεία Ενεργητικού & Παθητικού) και ανάλυση 27 αριθμοδεικτών (ρευστότητα, κεφαλαιακή διάρθρωση και βιωσιμότητα, δραστηριότητα και αποδοτικότητα της εταιρείας κλπ) σε βάθος 5ετίας.

 

 

ΑΝΑΦΟΡΑ PDF       

 

O Χρήστης έχει τη δυνατότητα κατά τη διάρκεια της αναζήτησης να επιλέξει τη δημιουργία PDF αρχείου. Συγκεκριμένα διατίθενται δύο (2) επιλογές για δημιουργία PDF:

 • Βασικό Credit Report: περιλαμβάνει το σύνολο των στοιχείων οικονομικής συμπεριφοράς ενός ΑΦΜ (οικονομικά δεδομένα, ύπαρξη εξοφλημένων πράξεων, αιτία έκδοσης διαταγής πληρωμής, υπέρ'ου-ποιος διεκδικεί τις οικονομικές απαιτήσεις κλπ.)
 • Αναλυτικό Credit Report: περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία οικονομικής συμπεριφοράς ενός ΑΦΜ και επιπλέον ισολογισμούς και εταιρικές ανακοινώσεις που έχουν δημοσιευθεί στο ΦΕΚ/ΓΕΜΗ.                                

 

 

 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - Πλήρης Διαφάνεια στη Λειτουργία

 Κάθε χρήστης έχει ανά πάσα στιγμή τον πλήρη έλεγχο χρήσης της υπηρεσίας ΤΣΕΚ:

 • Άμεση γνώση του διαθέσιμου υπολοίπου του.
 • Πλήρη επισκόπηση, χωρίς χρέωση, του "ιστορικού" δηλαδή των πρόσφατων πραγματοποιηθεισών κινήσεων (αναζητήσεις, δεσμεύσεις, ΦΕΚ & ισολογισμοί).
 • Πλήρη έλεγχο των αναζητήσεων που εκτελεί, έχοντας δυνατότητα να ορίσει τα κριτήρια αναζήτησης όσες φορές το επιθυμεί και με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς να υπάρχει καμία χρέωση αν δεν «ανοίξει» συγκεκριμένα στοιχεία οικονομικής συμπεριφοράς.
 • Δυνατότητα καταχώρησης και διαχείρισης συστημάτων υποστήριξης, μέσα από το ΤΣΕΚ, με πλήρες και αναλυτικό ιστορικό των αιτημάτων και των απαντήσεων που έχει λάβει.

 

Ελληνικά Αγγλικά