Προϋποθέσεις & Δικαιολογητικά

Κάθε αιτών Επιτηδευματίας μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στην υπηρεσία ΤΣΕΚ συμπληρώνοντας αιτιολογημένη ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής και προσκομίζοντας τα κατάλληλα δικαιολογητικά, εντός 40 ημερών από την υποβολή της αίτησης εγγραφής. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών από το αρμόδιο τμήμα της Τειρεσίας ΑΕ, αποστέλλεται αυτόματα e-mail ενεργοποίησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλωθεί στην αίτηση, ή στην περίπτωση που υπάρχουν ελλιπή ή εσφαλμένα δικαιολογητικά, ενημερωτικό e-mail.

Τα δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν με δύο τρόπους:

 1. Μέσω ταχυδρομείου με συστημένη αποστολή ή υπηρεσίας coυrrier στη διεύθυνση:

  ΠΡΟΣ:
  Τειρεσίας ΑΕ
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΣΕΚ
  ΑΛΑΜΑΝΑΣ 2, ΜΑΡΟΥΣΙ
  15125
  ΑΘΗΝΑ

   
 2. Με απευθείας κατάθεση στα γραφεία εξυπηρέτησης κοινού της Τειρεσίας ΑΕ, κατά τις εργάσιμες ημέρες από 8:30 - 14:00:

  Μαρούσι Αττικής
  οδός Αλαμάνας 1 και Πρεμετής
  Τ.Κ. 151 25
   

Τα δικαιολογητικά κατά περίπτωση είναι τα εξής:

ΟΕ/ΕΕ:

 1. Aντίγραφο καταστατικού ή τροποποίησης αυτού, από το οποίο να προκύπτει η ισχύουσα εκπροσώπηση της εταιρίας (στοιχεία Διαχειριστή), ή πιστοποιητικό εγγραφής και μεταβολών Γ.Ε.ΜΗ.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Διαχειριστή, με θεώρηση της γνησιότητας της υπογραφής του από αρμόδια δημόσια ή αστυνομική αρχή, κατά το υπόδειγμα που επισυνάπτεται.

 

ΕΠΕ/ΙΚΕ

 1. Ισχύον ΦΕΚ εκπροσώπησης ή αντίγραφο καταστατικού/τροποποίησης αυτού, από το οποίο να προκύπτει η ισχύουσα εκπροσώπηση της εταιρίας, ή πιστοποιητικό εγγραφής και μεταβολών Γ.Ε.ΜΗ.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Διαχειριστή, με θεώρηση της γνησιότητας της υπογραφής του από αρμόδια δημόσια ή αστυνομική αρχή, κατά το υπόδειγμα που επισυνάπτεται.

ΑΕ

 1. Ισχύον ΦΕΚ εκπροσώπησης, ή πιστοποιητικό εγγραφής και μεταβολών Γ.Ε.ΜΗ.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου με θεώρηση της γνησιότητας της υπογραφής του από αρμόδια δημόσια ή αστυνομική αρχή, κατά το υπόδειγμα που επισυνάπτεται.


Άλλα Νομικά Πρόσωπα/Ενώσεις Προσώπων /Κοινωνίες (αστικές εταιρίες, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες)

 1. Aντίγραφο καταστατικού/ιδιωτικού συμφωνητικού σύστασης ή τροποποίησης αυτού, από το οποίο να προκύπτει η ισχύουσα εκπροσώπηση του νομικού προσώπου, ή πιστοποιητικό εγγραφής και μεταβολών Γ.Ε.ΜΗ.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου, με θεώρηση της γνησιότητας της υπογραφής του από αρμόδια δημόσια ή αστυνομική αρχή, κατά το υπόδειγμα που επισυνάπτεται.

 

Επιτηδευματίες φυσικά πρόσωπα

 

 1. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ, ή βεβαίωση ασφάλισης από αρμόδιο δημόσιο ασφαλιστικό φορέα ή βεβαιωση εγγραφής σε επαγγελματικό επιμελητήριο/σύλλογο ή εν γένει κάθε πρόσφορο έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η ύπαρξη επιτηδεύματος.
 2. Υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση της γνησιότητας της υπογραφής από αρμόδια δημόσια ή αστυνομική αρχή, κατά το υπόδειγμα που επισυνάπτεται.

 

Στα δικαιολογητικά θα πρέπει να αναφέρεται (στην υπεύθυνη δήλωση) ο μοναδικός αριθμός αίτησης που έχει δοθεί, κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης εγγραφής.
 

 

Επιστροφή στην αρχή

Ελληνικά Αγγλικά